Apps

Skeuomorphism ဒီ​ဇု​ိ​င​်း​ကု​ိ အဆုံး​သတ်ခဲ့​တဲ့ iOS 7

ios-7

မ​ြ​ကာ​ေ​သး​ခင်က​မှ မိတ်ဆက်ရှ​င​်း​လ​င​်း​ခဲ့​ြ​ပီး ဒီန​ှစ်ကုန်ပို​င​်း​မှာ ရ​ယူ​သုံး​စွဲန​ို​င​်ေ​တာ့​မ​ယ​့် Appleရဲ​့ OSစ​နစ်သ​စ​် iOS 7က ဒီ​ေ​န​့ န​ည​်း​ပညာ နယ်ပယ်အေ​ပ​ါ်​မှာ အေ​ကာ​င​်း​ဆုံး လွှ​မ​်း​မိုး​မှု​ေ​တွ ရ​ရှိ​ထား​ြ​ပီး အား​လုံး​ရဲ​့ စိ​တ​်​၀င်စား​မှု​ကို ရ​ရှိ​ေ​န​ပါ​တ​ယ​်။ ဒါ​ေ​ြ​ကာ​င​့် အသစ်ထွက်ရှိ​လာ​တဲ့ iOS 7ရဲ​့ အေ​ြ​ကာ​င​်း​ကို စိ​တ​်​၀င်စား​တဲ့​သူ​ေ​တွ အား​လုံး အတွ​က​် မျှေ​၀ေ​ပး​လိုက်ပါ​တ​ယ​်။

Design
အေ​ြ​ခ​ခံ ဒီ​ဇို​င​်း ရ​ယူ​မှု
ရိုး​ရှ​င​်း​မှု​ဆို​တာ အေ​ပ​ါ် ယံ​ေ​ြ​ကာ​ပဲ ြ​က​ည​့် မယ်ဆို ရ​င​်ေ​တာ့ လွယ်ကူ ေ​ကာ​င​်း မွ​န​် တယ်လို​့ ထင်ရေ​ပ​မ​ယ​့် ပိုမို ရှု​ပ​်ေ​ထွး​ေ​စ​တာ အမှ​န​် ပါ။ အဲ​ဒီ အရာ​ကို ေ​န​ရာ မှ​န​်၊ အချိန်မှ​န​်၊ ပုံ​စံ​မှန်သာ ထား​ရှိ မယ်ဆို​ရ​င​်ေ​တာ့ သ​င​့်​ကို အေ​ကာ​င​်း​ဆုံး ကူညီ​ေ​ဆာင်ရွ​က​်ေ​ပး​နိုင်မှာ ြ​ဖစ်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် iOSအသစ်ရဲ​့ ဒီ​ဇို​င​်း​က အရိုး​ရှ​င​်း​ဆုံး​နဲ​့ အမှန်ကန်ဆုံး ြ​ဖ​စ​်ေ​အာ​င​် ေ​ရး​ဆွဲ​ထုတ်လုပ်ထား​တာ ေ​တွ​့န​ိုင်ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ ဒီ​ဇု​ိ​င​်း​ပိုင်မှာ Android နဲ​့ ဆင်တူ​တယ်လို​့ ေြ​ပာ​ေ​နေ​ပ​မ​ယ​့် Appleရဲ​့ မူလ​ပုံစံ​အတု​ိ​င​်း ေ​တွ​့​ရ​ပါ​တ​ယ​်။

စိ​တ​်​ြ​ကိ​ု​က​်ြ​ဖ​စ​်ေ​စန​ိုင်မှု

အရင်က အသုံး​ြ​ပု​ခဲ့​ဖူး​တဲ့ iOSေ​တွ​နဲ​့ ကွာ​ဟချက်ကို သ​င​် လ​က​်ေ​တွ​့ အသုံး​ြ​ပုချိန်မှာ ြ​မ​င​်နိုင်မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ အေ​ြ​ကာ​င​်း​ကေ​တာ့ iOS 7ဟာ ရိုး​ရှ​င​်း​မှု​ဆို​တဲ့ အရာ​အေ​ပ​ါ်​မှာ အေ​ြ​ခ​ခံ တ​ည​်ေ​ဆာက်ထား​တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် သုံး​စွဲ​ရ​မှု လွယ်ကူ​ေ​စ​မ​ယ​့် အြ​ပ​င​် အက​ျွ​မ​်း​တ​၀​င​်ြ​ဖစ်မှု​လ​ည​်း ြ​မန်ဆ​န​် ေ​စ​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

စွ​မ​်းေ​ဆာင်ရည်လု​ပ​်ေ​ဆာင်ချ​က​်ေ​တွ အတွ​က​် အြ​မန​် နှု​န​်း​က တိကျ ြ​မန်ဆန်မှာ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ ရုပ်ထွ​က​်ေ​တွ​က ြ​ကည်လ​င​် ေ​ကာ​င​်း​မွ​န​် ပါ​လိ​်​မ​့်​မ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး အထူး​ြ​ခား​ဆုံး တစ်ခု​က Weather Sensorြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ အြ​ပင်က ရာသီ​ဥတု အတို​င​်း ြ​ပ​သေ​ပး နိုင်မှာ ြ​ဖစ်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် လူ​တို​င​်း​သေ​ဘာ ကျေ​လာက်မ​ယ​့် စွ​မ​်းေ​ဆာင်ရ​ည​် ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

Feature

Notification Center
iOS 7ရဲ​့ အဓိက အား​သာချ​က​် တစ်ကေ​တာ့ Notification Centerရဲ​့ လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်နိုင်စွ​မ​်း ြ​မ​င​့်​မား ေ​ကာ​င​်း မွန်လာ​တာ​ပဲ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ အရင်က က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​တို​့ အသုံး​ြ​ပု​ခဲ့​တဲ့ Notifi-cationအပို​င​်းေ​တွ​မှာ Mailေ​တွ​နဲ​့ Missed Callေ​တွ အေ​ြ​ကာ​င​်း​ကို အချ​က​်ြ​ပ​ရုံ​ေ​လာက်ပဲ အသုံး​ြ​ပု နို​င​် ခဲ့​တာ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ iOS7မှာ​ေ​တာ့ Reply(အေ​ြ​ကာ​င​်းြ​ပ​န​်) အပို​င​်း​ထိ ေ​အာ​င​် အသုံး​ြ​ပုန​ို​င​်ေ​အာ​င​် တီ​ထွ​င​် ဖန်တီး​ထုတ်လုပ်ထား​တာ ေ​တွ​့​ရ​ပါ
တ​ယ​်။ ချက်ချ​င​်း Reply ြ​ပ​န​်နိုင်မှာ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး သက်ဆိုင်ရာ Siteဆီ​သွား​ြ​ပီး Replyလုပ်ရ​တဲ့ အဆ​င​့်​ကို အလွ​ယ​် တ​ကူ ကျော​်​လွှ​ား​လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်နိုင်မှာ ြ​ဖစ်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် အချိန်ကု​န​် အထူး သက်သာ​ေ​စ​မှာ​ပါ။

Camera
Formatေ​လးမျိ​ုး​ကို အဓိက ခွဲ​ြ​ခား ဖန်တီး​ရိုက်ကူး နိုင်မှာ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး Still, Video, Panoramaနဲ​့ Squareေ​တွ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး Filterေ​ပါ​င​်း ၉ မျိ​ုး​ကို Stillနဲ​့ Squareေ​တွ​မှာ ေ​ရွးချ​ယ​် အသုံး​ြ​ပုန​ို​င​်​ဦး​မှာ
ြ​ဖစ်တာ ေ​ြ​ကာ​င​့် ေ​ကာ​င​်း​မွန်တဲ့ ရုပ်ထွ​က​်ေ​တွ​ကို စိ​တ​် ြ​ကိ​ု​က​်ေ​ရွးချ​ယ​် ရိုက်ကူး ေ​စန​ို​င​် မှာ​ပါ။ ြ​ပီး​ေ​တာ့ Filterေ​တွ​ရဲ​့ စွ​မ​်းေ​ဆာ​င​် ေ​ပး​နိုင်မ​ယ​့် လု​ပ​်ေ​ဆာင်ချ​က​်ေ​တွ​ကို ဥပမာ​ေ​တွ​နဲ​့ ြ​ပ​သေ​ပး​ထား​မှာ ြ​ဖစ်တာ ေ​ြ​ကာ​င​့် အလွယ်တ​ကူ ေ​ရွးချ​ယ​် ရိုက်ကူး​နိုင်မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး ဓါတ်ပုံ​ရိုက်ကူး​ြ​ပီး​မှ​လ​ည​်း အဲ​ဒီ Filter ေ​တွ​ကို Apply (ထ​ည​့်​သွ​င​်း)နဲ​့ Remove(ဖယ်ထု​တ​်)ေ​တွ​လု​ပ​်​ြ​ပီး သုံး စွဲန​ိုင်မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

Safari
အရင်တု​န​်း​က Browserေ​တွ ထ​က​် ေ​ကာ​င​်း​မွ​န​်ေ​အာ​င​် ဖန်တီး ထား​ြ​ပီး Searchေ​တွ​ကို အြ​ပိ​ု​င​် အေ​န​နဲ​့ အများ​အြ​ပား လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​် ြ​က​ည​့်​ရှု​နိုင်မှာ ြ​ဖစ်သ​လို ကိုယ်ရှာ ချင်တဲ့ Websiteေ​တွ​နဲ​့ နီး​စပ်တဲ့ နာမ​ည​်ေ​တွ​ကို​လ​ည​်း ေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် Siteေ​တွ​ကို​ေ​တာ​င​် လွယ်ကူ​စွာ ရှာ​ေ​ဖွန​ိုင်မှာ​ပါ။ Link ေ​တွ ကို သ​င​် Shareလုပ်ချင်တဲ့ သူ ေ​တွ​ဆီ လွယ်ကူ​စွာ Shareလု​ပ​်နို​င​် ဦး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ တ​ယ​်။ ြ​ပီး​ေ​တာ့ iCloud Keychai
စ​န​စ​် ပါ​၀င်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် သ​င​့်​ရဲ​့ Acc အမ​ည​်ေ​တွ၊ Password ေ​တွ​နဲ​့ Credit Card နံ​ပါ​တ​်ေ​တွ​ကို မှတ်သား​ေ​ပး​ယ​ထား​မှာ ြ​ဖစ်ပါ တ​ယ​်။ ဒါ​ေ​ြ​ကာ​င​့် သ​င​် Sign Inလုပ်ချင်ရ​င​် တု​ိ​က​်​ရို​က​် ၀​င​်ေ​ရာ​က​်နိုင်မှာ​ပါ။

Multitasking
လက်ရှိ အသုံး​ြ​ပု​ေ​န​တဲ့ Multi-taskingေ​တွ​ထ​က​် ပိုမို​ေ​ကာ​င​်း​မွန်တဲ့ စ​နစ်ကို အသုံး​ြ​ပုန​ိုင်မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ အြ​ပိ​ုင်သုံး​ေ​န​တဲ့ Appေ​တွ​ကို အလွယ်ကူ​ဆုံး​နဲ​့ အြ​မန်ဆုံး​ေြ​ပာ​င​်း​လဲ အသုံး​ြ​ပုန​ို​င​်ေ​အာ​င​် ဖန်တီး​ထား​ပါ​တ​ယ​်။
ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး အချိန်မှ​န​် သုံး​စွဲ တတ်တဲ့ Appေ​တွ​ကို​လ​ည​်း ဖွ​င​့်​စရာ မ​လို​ပဲ သုံး​ေ​နကျ အချိ​န​်ေ​တွ​မှာ အလု​ိ အလျော​က​် ဖွ​င​့်​ြ​ပီး​သား ြ​ဖ​စ​်ေ​နေ​စ မ​ယ​့် လု​ပ​်ေ​ဆာင်ချက်လ​ည​်း ပါ​၀င်ပါ ေ​သး​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး အချိန်မှ​န​် မ​သုံး
စွဲ​ရ​င​်ေ​တာင်မှ ြ​ကိ​ု​တ​င​် အချိ​န​်ေ​ပး​မှတ်သား​ြ​ပီး လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​် လည်ပ​တ​် ေ​နေ​စချင်တ​ယ​် ဆို​ရင်လ​ည​်း ရ​ပါ​ေ​သး​တ​ယ​်။

Photos
အချိန်နဲ​့ ေ​န​ရာ​ေ​တွ အေ​ပ​ါ်​မှာ မူ​တ​ည​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ Fileေ​တွ​ကို Collec-tions, Momentsနဲ​့ Yearsေ​တွ​လို အက​န​်​့ေ​တွ​ခွဲ​ြ​ပီး သိ​မ​်း​ဆ​ည​်း​စု​ေ​ဆာ​င​်း ထား​ရှိ​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး ဓါတ်ပုံ​ေ​တွ ြ​ပန်လ​ည​် ရှာ​ေ​ဖွ​တဲ့ အခါ မှာ​လ​ည​်း Yearကို နှိ​ပ​်​ြ​ပီး တ​စ​်နှ​စ​် လုံး​စာ သိ​မ​်း​ဆ​ည​်း​ထား​ရှိ​တဲ့ Fileေ​တွ ကို ချက်ချ​င​်း ြ​က​ည​့်​ရှု​နိုင်မှာ​လ​ည​်း ြ​ဖစ်ကာ အဲ​ဒီ တ​စ​်နှစ်လုံး​စာ​ထဲ​က​မှ တ​ည​်ေ​န​ရာ​နဲ​့ ထ​ပ​်​ြ​ပီး ခွဲ​ြ​ခား ြ​က​ည​့်​ရှု နိုင်မှာ ြ​ဖစ်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် အြ​မန်ဆုံး
ရှာ​ေ​ဖွန​ိုင်မှာ​လ​ည​်း ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ဒါ​မှ မ​ဟုတ်ရင်လ​ည​်း Collections အပို​င​်း မှာ ၀​င​်​ြ​ပီး တ​ည​်ေ​န​ရာ​ေ​တွ ေ​ရွးချ​ယ​် ြ​ပီး ရှာ​ေ​ဖွန​ိုင်မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး iCloudရဲ​့ အကူအညီ​နဲ​့ ဓါတ်ပုံ​ေ​တွ​ကို အေ​ကာ​င​်း​ဆုံး​နဲ​့
အြ​မန်ဆုံး Share(ေ​၀​ငှ)နို​င​်​ဦး​မှာ​လ​ည​်း ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

Find My iPhone
ေ​နာက်ထ​ပ​် အရ​မ​်း အသုံး​၀​င​် မ​ယ​့် စ​နစ်တစ်ခု​က ဖု​န​်းပျော​က​် ရှာ​ေ​ဖွေ​ပး​မ​ယ​့် စ​နစ်တစ်ခု ြ​ဖစ်ပါ တ​ယ​်။ သ​င​့်​အေ​န​နဲ​့ ဖု​န​်းပျော​က​် သွားချိ​န​်ေ​တွ​မှာ​ေ​တာ​င​် ဖု​န​်း​က သ​င​့် ဖု​န​်း ြ​ဖ​စ​်ေ​န​ဦး​မှာ​ပါ။ အေ​ြ​ကာ​င​်း က ေ​တာ့ သ​င​့် iPhoneရဲ​့ Apple IDနဲ​့ Passwordကို သင်တ​စ​်ေ​ယာက်ပဲ သိ​တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် အဲ​ဒီ အရာ​ေ​တွ​ကို ဖု​န​်း ခိုး​ယူထား​သူ သု​ိ​့​မ​ဟု​တ​် ေ​ကာက်ရ​ထား​သူ​က မ​သိ​သ​၍ This iPhone has been lost, အစ ရှိ​တဲ့ Messageကို ေ​တာ​က​်လျှော​က​် ြ​ပ​သေ​ပး​ေ​န​မှာ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး၊ ေ​ကာက်ရ ထား​သူ​က သ​င​့်​ဆီ​ကို ဖု​န​်း ြ​ပန်လ​ည​် ဆက်သွ​ယ​် ေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်တာ​ေ​ြ​ကာ​င​့် iOS 7ကို အသုံး​ြ​ပု​ထား​ရ​င​် ဖု​န​်းပျောက်မှာ​ေ​တာ့ မ​ပူ​ရေ​တာ့​ပါ​ဘူး။

Ref: http://www.apple.com

author-avatar

About Min Khant

အမည်ရင်းမှာ ခန့်ကျော်ဆွေဖြစ်ပြီး Myanmar ICT ဂျာနယ်တွင် နည်းပညာသတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း စသည့် IT ပစ္စည်းများ အကြောင်းကို ရေးသား တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိသည်။

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *