Apps

ေ​တာ​ေ​ြ​ကာင်နာ​မည်ကို ရ​ပ​်​ြ​ပီး ကယ်လီ​ဖိုး​နီး​ယား​ကို ဂု​ဏ​်​ြ​ပု​ခဲ့​တဲ့OS X Mavericks

iBook
OS X Maverickဟာ ထွက်ရှိ​သမျှ iBookေ​တွ​နဲ​့​မ​တူ​တဲ့ ပုံ​စံ​သစ်နဲ​့ ထွက်ရှိ​လာ​မှာ​ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ သ​င​့်​ရဲ့ iPad, iPhone or iPod မှာ​ရှိ​တဲ့ Macက iBookအတွ​င​်း​ကို စာ​အု​ပ​်ေ​တွ​အလို​အလျော​က​် Downloadလု​ပ​် ေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ iBook Storeမှာ စာ​အုပ်အမျိ​ုး​အစား​ေ​ပါ​င​်း သန​်း ၁​၈​၀ ေ​လာ​က​် ရှိ​ြ​ပီ​ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ စာ​အု​ပ​်ေ​တွ ဖ​တ​်​ရှု​ရသ​လို တစ်ရွက်ချ​င​်း လှ​န​်​ြ​က​ည​့်​လို​့​ရြ​ခ​င​်း၊ ဓာတ်ပုံ​ေ​တွ​ကို zoom ဆွဲ​ြ​က​ည​့်​ရန​ို​င​်ြ​ခ​င​်း၊Cover တစ်ခု​ကေ​န တစ်ခု​ကို ကူး​ယူန​ို​င​်ြ​ခ​င​်း​တို​့​က IOS Deviceေ​တွ​အတွ​က​် သူမ​တူ​တဲ့ အချက်တစ်ခု​ပဲ​ြ​ဖ​စ​် ပါ​တ​ယ​်။ သင်သာ ကျော​င​်း​သား​တ​စ​်ေ​ယာ​က​် ြ​ဖစ်မယ်ဆု​ိ​ရ​င​် စာ​အု​ပ​်ေ​တွ အများ​အြ​ပား​ကို စု​ေ​ဆာ​င​်းနိုင်မှာ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး လိုချင်သ​ည​့်ာ​အုပ်များ​ကို ရှာ​ေ​ဖွ​ရ သ​ည​့် ေ​န​ရာ​မှာ​လ​ည​်း လွယ်ကူ​ေ​န​မှာ​ပဲ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ သင်ဟာ စာ​ရွ​က်တစ်ခု​ေ​ပ​ါ်​မှာ ေ​ရး​ထား​တဲ့ ေ​ကာ​က​်နု​တ​်ေ​ဖာ​်ြ​ပချ​က​်ေ​တွ​ကို iBookထဲ​သို​့ ကူး​ေြ​ပာ​င​်း ထ​ည​့်နိုင်ပါ​တ​ယ​်။

ဒါ့​အြ​ပ​င​် မှတ်စု​ေ​ရး​တဲ့​အခါ​မှာ​လ​ည​်း အဓိကအချ​က​်ေ​တွ​ကို Highlight ေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​ြ​ခ​င​်း၊ Bookmarkထဲ​သို​့ သိ​မ​်းဆ​ည​်းေ​ပး​ြ​ခ​င​်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ေ​န​ရာများ​သို​့ iCloudမှ အလို
​အလျော​က် ေ​ရွ့ပြောင်းေ​ပး​ြ​ခ​င​်း​ တို​့​ကိုလု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်ေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ဒီ​လိုစ​န​စ​်ေ​တွပါ​တဲ့အတွ​က​် သ​င် စာ​သင်ခ​န​်း​ထဲ သွား​တဲ့အခါ​မှာ​လ​ည​်း သ​င်ေ​လ့​လာေ​န​တဲ့စာမျ​က​်နှာ​ကို iCloudကေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​နိုင်မှာ​ပါ။ ဒါ​ေ​ြ​ကာ​င​့် သင်ဟာMacကို အသုံး​မြ​ပု​ေ​တာ့​ရ​င​်ေ​တာ​င​် သ​င​့်​ရဲ့ iDevice​တွန​ှ​င့်စာ​ဖ​တ​်ြ​ခ​င်း​ကို ေ​ကာ​င်း​စွာ ​လု​ပ​်ေ​ဆာ​င်နိုင်​်​ြ​ပီြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

Maps
အခု​ဆို​ရ​င​် သင်သွားချင်တဲ့ တစ်က​မ​်ဘာ​လုံး​က ေ​န​ရာ​ေ​တွ​ကို Desktop ေ​ပ​ါ်​မှာတင်ထား​လို​့ ရေ​န​ပါ​ြ​ပီ။ ဘယ်လိုမျိ​ုး Displayမျိ​ုး​ပဲ​ြ​ဖ​စ​်ေ​စ ြ​က​ည​့်​လို့ရ​မ​ယ​့် Map app တစ်ခု​ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး၊ Macရဲ​့Graphic Power ကို အြ​ပ​ည​့်​အ၀ အသုံး​ြ​ပု​ြ​ပီး ြ​ပေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ အနီး​က​ပ​်ဆွဲ​ယူ ြ​က​ည​့်​ရှု​တဲ့ အခါ​မှာ​လ​ည​်းြ​ကည်လ​င် အြ​ပတ်သား​ဆုံး ေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​မှာြ​ဖစ် ပါ​တ​ယ​်။ အသုံး​ြ​ပု လ​မ​်း​ညွှ​န​်ေ​တွ ​က​လ​ည​်း အရ​မ​်း ​လွယ်ကူ​တ​ယ​် ။ ေ​နာ​က​် ေြ​မေ​န​ရာအေ​န​အထား၊ အေ​ပ​ါ်​စီး​ဓာတ်ပုံ၊ 3D ြ​ပု​လုပ်ချ​က​်ေ​တွ​နဲ​့ ဖန်တီး​ထား​မှု​ေ​တွေ​ြ​ကာ​င​်း အလည်အ​ပတ်သွားချင်တဲ့​ြ​မိ​ု​့​အေ​ြ​ကာ​င​်း သိ​ရှိ​ေ​စ​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ Mapအတွ​င​်း​မှာ စိ​တ​်​၀င်စား​စရာ​ေ​န​ရာ စား​ေ​သာက်ဆို​င​်ေ​တွ၊ ဟို​တ​ယ​်ေ​တွ​ရဲ​့အချ​က်အလ​က​်ေ​တွ​ကို အလွယ်တ​ကူ ​ရန​ိုင်မှာ ြ​ဖစ်တ​ယ​်။ သ​င် ခရီး​သွား​ခါ​နီး​တဲ့ အချိ​န​်ေ​တွ​မှာ သတိ​ေ​ပးချ​က​်ေ​တွ​ကို​လ​ည​်း Mapက ြ​ပု​လု​ပ​်ေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ သ​င​် ဘယ​်ေ​န​ရာ​ကို ေ​ရာ​က​်ေ​န​လဲဆိုတာ အြ​မဲ​တ​မ​်း ြ​က​ည​့်နို​င​်ေ​တာ့​မှာ​ပါ။

Calendar
Calendarရဲ​့ပုံ​စံ​က ြ​မင်တာ​နဲ​့ အြ​မဲ​သုံးချ​င​်ေ​နေ​အာ​င​် ဆ​န​်း​သစ်တဲ့ပုံ​စံ ​ရှိ​ေ​န​မှာ​ပါ။ လေ​တွ၊ နှ​စ​်ေ​တွ​ကို အဆ​င​်ေြ​ပချော​ေ​မွ​့​စွာ ြ​ဖ​တ​်ကျော​်​ရေ​အာ​င​် ေ​ပး​စွ​မ​်း​မှာ​ြ​ဖစ်ပါ​တယ​်။သွား​ေ​ရာက်ရ​မ​ယ​့် ပွဲ​ေ​တွရှိ​လာ​တဲ့​အခါ ပွဲကျ​င​်း​ပမ​ယ​့်ေ​န​ရာန​ှ​င​့် စိ​တ​်​၀င်စား​ဖို​့ေ​ကာ​င​်း​တဲ့ ​အချက်ကိုေ​ရွး​ြ​ပီး မှတ်သား​ထား​မ​ယ်ဆို​ရ​င်ပွဲ​ရဲ့ တ​ည​်ေ​န​ရာ​ကို ေြ​မ​ပုံန​ှ​င​့်ေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​ြ​ခ​င​်း၊ ခရီး သွားရ​မ​ည့် ြ​ကာချိ​န​်၊ ရာသီ​ဥတု အေ​ြ​ခအေ​န ေ​တွ​ကိုေ​ဖာ်ြ​​ပ ပေး​ြ​ခ​င​်း​တို​့​ကို လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်ေ​ပး​မှာ ​ြ​ဖစ်ပါတ​ယ​်။ ဒါ​ေ​ြ​ကာ​င​့် သ​င် သွား​လို​တဲ့​ေ​န​ရာ ြ​မန်ဆန်စွာ သွား​နိုင်မ​ယ​်၊ ဘယ်လော​က​် ​ြ​ကာ​မယ်ဆို​တာ သိန​ိုင်မ​ယ​်၊ ေ​နာ​က​် သင်ထီး​လို​မ​လို ဆို​တာ​ပါ စ​ဥ​်း​စား​လို​့ ရန​ို​င​်​ြ​ပီ​ေ​ပါ့။

Safari
OS 6 Mavericksမှာ​ပါ​တဲ့ safariကေ​တာ့ မျ​က​်ေ​မှာ​က​်ေ​ခ​တ​် န​ည​်း​ပညာ အသစ်အ​ဆ​န​်းေ​တွန​ှ​င​့် မိတ်ဆ​က​်ေ​ပး​သွား​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ထပ်ခါထပ်ခါ ၀​င​်​ြ​က​ည​့်ချ​င​် ေ​လာ​က​်ေ​အာ​င်ဆွဲ​ေ​ဆာင်မှု ​အရှိ​ဆုံး သ​တ​င​်းေ​ဆာ​င​်း​ပါး ဆိုက်ဘ​်ေ​တွန​ှ​င​့် ဆိုဘ်အ​သ​စ​်ေ​တွ​ကို​လ​ည​်း​ ရှာ​ေ​ပး​မ​ယ​်၊ Twitterနှ​င​့် Linkedlnမှာ ေ​၀မျှ​ထား​တဲ့ link ေ​တွ​ဟာ ဘယ်ဆိုက်ဘ​်ေ​တွ​က လာ​တ​ယ​်ဆို​တာ​ကိုSidebar အသစ်မှာ ေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​မှာ ြ​ဖစ်တဲ့​အတွ​က​် သင်ဟာ စိ​တ်၀င်စား​ဖို​့ေ​ကာ​င​်း​တဲ့ ကွန်ယ​က​်ေ​တွ​ကို သိ​မ​်း​ထား​နိုင်မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ Nitro Tiered JIT and Fast Start န​ည​်း​ပညာ​အသစ်ကို အသုံး​ြ​ပု​ထား​ြ​ပီး ၀က်ဘ်ဆို​က​်ေ​တွ​ကို Battery Life နှ​င့်ချိန်ညှိ​ြ​ပီး အသုံး​ြ​ပုန​ိုင်တ​ယ​်။IOS 6 Ma
-vericks Safari က ေ​တာ့ အေ​ကာ​င​်း​ဆုံး အရိုး​ရှ​င​်း​ဆုံး အသုံး​ြ​ပုန​ိုင်မှာ​ပဲ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

iCloud Keychain
Web Pageေ​တွ​မှာ သ​င​့်​ရဲ့ Passwordေ​တွ​ကို မှတ်သား​ထား​ြ​ခ​င​်း​က ထိ​ခိုက်နစ်နာ​မှု​ေ​တွ ရှိန​ိုင်ပါ​တ​ယ​်။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့် ယခု iCloud Keychainကေ​တာ့ သ​င​် တ​စ​်ေ​ယာက်တ​ည​်း​အတွက်ပဲ Passwordကို မှတ်သား​ေ​ပး​မှာြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ အဲ့​ဒါ​က သ​င​့်​ရဲ့ User Name နှ​င့် Passwordေ​တွ​ကို သ​င​့်​ရဲ​့ အတ​ည​်ြ​ပု ချ​က​် ရ​ယူ​ြ​ပီး သိ​မ​်း​ဆ​ည​်းေ​ပး​ထား​မှာ​ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး၊ robust AES 256-bitနှ​င့် လုံ​ြ​ခံ​ုေ​အာ​င​် သိ​မ​်း​ဆ​ည​်းေ​ပး​ထား​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး ဘယ​်အချိ​န​် ဘယ​်ေ​န​ရာ​မှာ​ပဲ​ြ​ဖ​စ​်ေ​စ သင် လို​အပ်လာလျှ​င် အလို​အလျော​က်ြ​ဖ​ည​့်ေ​ပး​ဦး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ iCloud Keychainဟာ သ​င​့်​ရဲ့ Credit Card ေ​တွ​အတွက် လ​ည​်း အသုံး​ြ​ပုန​ိုင်ပါ​ေ​သး​တ​ယ​်။

Multiple Displays
IOS 6Mavericksဟာ သင် လိုချင်သ​လို အသုံး​ြ​ပုန​ို​င​်ေ​အာ​င​် စွ​မ​်းေ​ဆာ​င​် ေ​ပး​ေ​န​ပါ​တ​ယ​်။ ပထမ ​အ ဆ​င​့်၊ ဒုတိယ​အဆ​င​့် ခွဲ​ြ​ခား​ြ​ပသ​မှု​ေ​တွ​ဟာ ြ​ကာ​ရှ​ည်ခံ​ေ​လ့ မ​ရှိ​ြ​က​ပါ​ဘူး။ အခု အခါ​မှာ​ေ​တာ့ တစ်ခုချ​င​်း​စီ​အတွ​က​် ကု​ိယ်ပို​င​် Menu Barေ​တွ ပါ​ရှိ​လာ​ြ​ပီး၊ သ​င​် အသုံး​ြ​ပုချင်တဲ့ Dockအမျိ​ုး​အစား​နဲ​့ ြ​က​ည​့်​ရှု​လို​့ ရ​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ြ​ပသ​မှု တစ်ခုချ​င​်း​စီ​အတွ​က​် Multiple Appေ​တွ​ကို ရ​ရှိန​ို​င​် မ​ယ​်။ ဒါ​မှ မ​ဟုတ်လ​ည​်း တစ်ခုချ​င​်း​စီ​အတွ​က​် screenအြ​ပ​ည​့် ြ​က​ည​့်​ရှု​နို​င​် ေ​အာ​င​် appေ​တွ​က လည်ပ​တ​်ေ​န​မှာ​ပါ။ တစ်ခု​ကို appတစ်မျိ​ုးနှ​င​့် ဖွ​င​့်ေ​န​တဲ့ အချိန်မှာ အြ​ခားApp တစ်ခု​ြ​ဖ​င​့် ေ​နာက်တစ်ခု​ကို ြ​က​ည​့်​ရှု​နိုင်မယ်လို​့ ဆိုလို​တာ​ပါ။ သ​င​် လိုချင်တဲ့​ေ​န​ရာ​ကို ေ​ရွးချ​ယ​်​ြ​ပီး အေ​ပ​ါ်​စီး ြ​မင်ကွ​င​်းအြ​ဖစ်လ​ည​်းေြ​ပာ​င​်း​လဲ ​ြ​က​ည​့်​ရှု ​နိုင်ပါ ​တ​ယ​်။ Airplayနှ​င​့် Apple TVတို​့​ဟာ ြ​ကိ​ုး​မဲ့​စ​နစ်နဲ​့ ချိတ်ဆ​က​်​ြ​ပီး HDTVစ​န​စ​်နှ​င​့် ြ​ပသ​ဖို​့​အတွ​က်ေြ​ပာ​င​်း​ လဲန​ိုင်တဲ့ အတွ​က်သ​င​့်​ရဲ​့အခ​န​်း​ကို ကျော​်ြ​ဖ​တ​်​ြ​ပီး အြ​ခား​အခ​န​်း​ကေ​န ဆွဲ​သွား​လို​့ ရ​ပါ​တ​ယ​်။

Notification
Notificationေ​တွ​က သ​င​့်​ဆီ​မှာ App တစ်ခု​မှ ရှိ မေ​နရ​င်ေ​တာင် သတိ​ေ​ပးချ​က​်ေ​တွ​ကို လု​ပ်ေ​ဆာ​င် ေ​န​ြ​ပီး Messangeေ​တွ​ကို အေ​ြ​ကာ​င​်းြ​ပန်ဖို​့ Misscall ေ​တွ​ြ​ပ​န​်ေ​ခ​ါ်​ဖို​့ သတိ​ေ​ပး​ေ​န​ပါ​တ​ယ​်။ ယခုအသ​စ်​ပေါ​င​်း​ထ​ည​့်​ထား တာ​တစ်ခု​က Safariကို မ​ဖွ​င​့်​ထား​ရ​င​်ေ​တာ​င​် သ​င်နှစ်သက်တဲ့ သ​တ​င​်း​ဆို​က်​တွ​ကေ​န သ​တ​င​်းအသ​စ​်ေ​တွ ၀င်လာ​ရ​င​် အချ​က​်ေ​ပး​မှာ​ပဲ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ သ​င်အသုံး​ြ​ပု​တဲ့ ပ​စ​္စ​ည​်း​ရဲ​့ အနား​မှာ မ​ရှိ​ခဲ့​ရ​င​်ေ​တာ​င​် သ​င်ြ​ပ​န​်ေ​ရာက်လာ​တဲ့ အချိန်မှာ Notification ေ​တွ​ကို ြ​မ​င​်ေ​နရ​မှာ​ပဲ​ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။

Finder Tabs
Finder Tabs က သ​င​့်​ရဲ့Desktop မှာ​ရှိ​တဲ့ ဖို​င​်ေ​တွ​အကုန်လုံး​ကို တစ်စု တစ်စ​ည​်း​တ​ည​်း ေ​ဖာ​်ြ​ပေ​ပး​သွား​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ သင်ရဲ​့ အချက်အ​လ​က​် ေ​တွ​ကို ဘယ်လို​ေ​န​ရာ​မှာ​ပဲ သိ​မ​်း​ထား​ပါ​ေ​စ၊ Finder Tabနှ​င​့် တ​စ​်ေ​န​ရာတ​ည​်း​မှာ ြ​က​ည​့်နိုင်မှာ​ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်၊ ဖို​င​်ေ​တွ​ကို Tabတစ်ခု​ကေ​န တစ်ခု​ကိုေ​ရွ့ေ​ြ​ပာ​င​်းနို​င်မ​ယ​်။ Tab, Customize Views
နှင့်​့် recorderေ​တွ ြ​ကား​ထဲ​မှာ အမျိ​ုးမျိ​ုး​လို​သ​လို လှ​ည​့်ေြ​ပာ​င​်းနိုင်မ​ယ​်။

Tags
iCloudေ​တွ​မှာ dataေ​တွ​ကို သိ​မ​်း​ဆ​ည​်း​ထား​တယ်ဆို​ရ​င​်ေ​တာင်မှ Tagေ​တွ​ဟာ သ​င​့်​ရဲ​့ ဖို​င​်ေ​တွ​ကို ရှာ​ေ​ဖွ​ဖို​့ေ​ပး​နိုင်ပါ​တ​ယ​်။ Multiple Project လိုချင်တဲ့​အခါ Multiple Tag လုပ်လို​့ ရ​ပါ​တ​ယ​်။ Multiple iCloud Librariesမှာ Documentေ​တွ​ကို သိ​မ​်း​ထား​ဆို​ရ​င​် Projectတစ်ခု ြ​ပု​လု​ပ​် ဖို​့​အတွ​က​်ု Tagလု​ပ​်​ြ​ပီး စု​စ​ည​်း​လို​့ ရ​ပါ​တ​ယ​်။ သ​င​့်​မှာ ပွဲ​တစ်ခု​လုပ်ဖို​့​အစီ​အစဉ်ရှိ​တယ်ဆို​ရ​င​် သ​င​် ဖိ​တ​်ေ​ခ​ါ်​မ​ယ​့် လူ​စာ​ရ​င​်းေ​တွ​ကို​်၊ flyerေ​တွ​ရဲ​့ ဒီ​ဇို​င​်းေ​တွ၊ Presentation လုပ်မ​ယ​့် အစီ​အစ​ဥ​် ေ​တွ အား​လုံး​ကို Tagလုပ်ထား​မယ်ဆို​ရ​င​် လို​အပ်တဲ့​အချိ​န​် Click တစ်ချ​က​် နှိပ်ရုံ​ြ​ဖ​င​့် အား​လုံး​ကို ြ​ပ​န​်​ြ​က​ည​့်​လို​့ ရန​ိုင်ပါ​တ​ယ​်၊

Ref: http://www.apple.com

author-avatar

About Min Khant

အမည်ရင်းမှာ ခန့်ကျော်ဆွေဖြစ်ပြီး Myanmar ICT ဂျာနယ်တွင် နည်းပညာသတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သုံးသပ်ချက်များနှင့် ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း စသည့် IT ပစ္စည်းများ အကြောင်းကို ရေးသား တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိသည်။

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *