Opinion

လူတွေသာ အဓိကပါ

peoples

“ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ​တွ​င​် ြ​ဖစ်ပွား​ေ​နသော ပ​ဋိ​ပ​က​္ခ များ​မှာ အာဏာ​ရှင်စ​နစ်အား လက်မ​လွ​တ​် လု​ိ​သူများ​၏ ြ​ကိ​ုး​ပ​မ​်း​မှု​ေ​ြ​ကာ​င​့်​ဟု ဗု​ဒ​္ဓ ဘာ​သာန​ှ​င​့် လူ​မှု​ေ​ရး​ပညာ​ရှင်များ ေြ​ပာ ြ​ကား”ဆု​ိ​ြ​ပီး ဇွန်လ ၁​၂​ရ​က​်ေ​န​့​ထု​တ​် The Daily Elevenေ​န​့​စ​ဥ​် သ​တ​င​်း​စာ​မှာ ေ​ခါ​င​်း ြ​ကီး​တ​င​်​ြ​ပီး ေ​ဖာ​်ြ​ပ​လာ​တဲ့ သ​တ​င​်း​တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လု​ိက်ရ​ပါ​တ​ယ​်။

ဇွန်လ ၁⁠၁​ရ​က​်ေ​န​့​က ရန်ကု​န​်​ြ​မိ​ု​့၊ ေ​တာ​်​ဝ​င​် နှ​င​်း​ဆီ​ခ​န​်း​မ​မှာ ြ​ပု​လုပ်ခဲ့​တဲ့ ဗု​ဒ​္ဓ​ဘာ​သာန​ှ​င​့် အြ​က​မ​်း​မ​ဖက်မှု ေ​ဆွး​နွေး​ပဲ​ွ​တွ​င​် ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ လု​ိ အာဏာ​ရှင်စ​နစ်မှ ဒီ​မု​ိ​ကေ​ရ​စီန​ိုင်ငံ​စ​န​စ​် ကို ကူး​ေြ​ပာ​င​်း​ခဲ့​တဲ့ နို်င်ငံများ​ကို ကိုး​ကား​ြ​ပီး Mr. Igor Blazevicက ေြ​ပာ​ြ​ကား​ခဲ့​တယ်လို​့ ေ​ဖာ​်ြ​ပ​ထား​ပါ​တ​ယ​်။ အဲ​ဒီ Mr. Lgor Blazevicဟာ ဘယ်သူ​လ​ည​်း ဆို​တာ​ေ​တာ့ သ​တ​င​်း​ထဲ မှာ မေ​တွ​့​ပါ​ဘူး။

ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ​မှာ လက်ရှိ ြ​ဖစ်ပွား​ေ​န​တဲ့ ပ​ဋိ​ပ​က​္ခ ေ​တွ​ဟာ အာဏာ​ရှင်စ​နစ်ကို လက်မ​လွှ​တ​် လို​သူ​ေ​တွ​ရဲ​့ နိုင်ငံ​ေ​ရး​အရ အြ​မတ်ထုတ်ဖု​ိ​့ ြ​ကံ​ရွယ်မှု​ေ​တွ ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း ဗု​ဒ​္ဓ​ဘာ​သာန​ှ​င​့် လူ​မှု​ေ​ရး ပညာ​ရှင်များ​က ေြ​ပာ​ြ​ကား​တယ်လု​ိ​့ ေ​ဖာ​်ြ​ပ​ထား​တဲ့​အတွ​က​် Blazevicဟာ အဲ​ဒီ ပညာ​ရှင်များ​က ေြ​ပာ​ြ​ကား​တယ်လု​ိ​့ ေ​ဖာ​်ြ​ပ ထား​တဲ့​အတွ​က​် Blazevicဟာ အဲ​ဒီပ​ညာ​ရှ​င​် လု​ိ​့​ပဲ ေြ​ပာ​ရ​မ​ယ​် ထင်ပါ​တ​ယ​်။ အာဏာ​ရှ​င​် စ​နစ်ကေ​န ဒီ​မု​ိ​ကေ​ရ​စီ စ​နစ်ကို ေြ​ပာ​င​်း​တဲ့ အခါ​မှာ အာဏာ​ရှင်စ​နစ်ကို လက်မ​လွှတ်ချ​င​် တဲ့​လူ​ေ​တွ​က ဘာသာ​ေ​ရး​နဲ​့ အမျိ​ုး​သား​ေ​ရး ဝါဒ​ကို သုံး​ြ​ပီး အာဏာ​ရှင်စ​နစ်ကို ဆ​က​် လက်တ​ည​်​ြ​မဲ​ဖု​ိ​့ လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်ေ​လ့​ရှိ​တ​ယ​်။ ေ​ဘာ့​စ​နီး​ယား​ယူ​ဂို​ဆ​လား​ဗီး​ယား​မှာ​ဆု​ိ​ရ​င​် အစွ​န​်းေ​ရာ​က​် သူ​ေ​တွ​နဲ​့ ပူး​ေ​ပါ​င​်း​ြ​ပီး အေ​ြ​ကာက်တ​ရား​နဲ​့ ေ​ဒါသ ပတ်ဝ​န​်းကျင်ကို ဖန်တီး​ေ​လ့ ရှိ​တ​ယ​်”ဟု Mr. Lgor Blazevic က ေြ​ပာ​ြ​ကား​တယ်လု​ိ​့ ဆု​ိ​ပါ​တ​ယ​်။

ဒါ့​အြ​ပ​င​် ၎င်း​က​ပဲ ဆက်လ​က​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ အာ ဏာ​ရှင်စ​နစ်ကို လက်မ​လွှတ်လု​ိ​သူ​ေ​တွ အေ​န​နဲ​့ ဒီ​မု​ိ​ကေ​ရ​စီ​စ​နစ်အ​ရ ဘာသာ​ေ​ရး​နဲ​့ အမျိ​ုး​သား​ေ​ရး ဝါဒ​ကို အသုံး​ြ​ပု​ြ​ပီး အ ေ​ြ​ကာ​င​်း​တရား​နဲ​့ ေ​ဒါသ​ပတ်ဝ​န​်းကျင်ကို ဖ​န​် တီး​ကာ လူ​အများ​အား စ​ည​်း​ရုံး​ေ​သာ​်​လ​ည​်း ေ​ရွး​ေ​ကာက်ပဲ​ွများ​တွ​င​် အန​ိုင်ရ​ရှိ​ရ​န​် မ​လုံ ေ​လာက်တဲ့​အတွ​က​် မု​ဒိ​မ​်း​မှု​လု​ိ အြ​က​မ​်း ဖက်မှု​ေ​တွ​ကို သင်တ​န​်းေ​ပါ​င​်း​စုံ​နဲ​့ ပု​ိ​့ချ​ြ​ပီး အမျိ​ုး​သား​ေ​ရး မူ​ဝါဒ ြ​ပ​င​်း​ထန်သူ​ေ​တွ​ကို ေ​ဆွး​နွေးေ​စ​ကာ ပုံ​မှ​န​် ြ​ဖစ်ပွား​မှုများ​ထ​က​် အဆေ​ပါ​င​်းများ​စွာ ြ​ကီး​ထွား​ေ​စ​ရ​န​် ရည်ရွ​ယ​် လု​ပ​်ေ​ဆာင်မှုများ ရှိ​ေ​န​တယ်လု​ိ​့ ေြ​ပာ​ြ​ကား ခဲ့​ပါ​တ​ယ​်။

ေ​နာ​က​်​ြ​ပီး​ေ​တာ့ ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ​မှာ လူ​န​ည​်း​စု ေ​တွ တု​ိက်ခု​ိက်ခံ​ရ​တာ​ကို အစု​ိး​ရ​အေ​န​နဲ​့ ကာ​ကွယ်မှု မေ​ပး​နို​င​်ေ​ြ​ကာ​င​်း၊ ေ​ရွှ​ဝါ​ေ​ရာ​င​် အေ​ရး​အခ​င​်း​မှာ သံဃာ​ေ​တွ အြ​က​မ​်း​ဖ​က​် ခံ​ရေ​တာ့ ေ​မ​တ္တာ​ပွားများ​ြ​ပီး စီ​တန​်း​လှ​ည​့် လည်တာ​ကို တပ်မေ​တာ​်​သား​ေ​တွ ရု​ိ​က​်နှ​က​် ေ​တာ့​လ​ည​်း သ​ည​်း​ခံ​ခဲ့​တဲ့​အတွ​က​် ဗု​ဒ​္ဓ ဘာသာ​ကု​ိ အမှန်တ​က​ယ​် ကျ​င​်း​သုံး​တယ်လု​ိ​့ ကမာ​်ဘ​့န​ိုင်ငံ​ေ​တွ​က လက်ခံ​ခဲ့​ြ​ကေ​ြ​ကာ​င​်း ဗု​ဒ​္ဓ ဘာ​သာန​ှ​င​့် လူ​မှု​ေ​ရး​ပညာ​ရှ​င​် Mr. Ajarn Sulak Sivaraksaက ေြ​ပာ​ြ​ကား​ခဲ့​တယ်လု​ိ​့ ဆု​ိ​ပါ​တ​ယ​်။ အဲ​ဒီ​အခ​မ​်း​အနား​ရဲ​့ ပုံ​အရ Back Dropမှာ အေ​ပ​ါ်​စာ​ေ​ြ​ကာ​င​်း​က “BUD-DHISM & NON-VIOLENCE” ေ​အာ​က​် စာ​ေ​ြ​ကာ​င​်း​မှာ “PUBLIC TALK”ဆု​ိ​ြ​ပီး ေ​ရး​ထား​တာ ေ​တွ​့​ရ​ပါ​တ​ယ​်။

က​ျွ​န​်ေ​တာ​် ဒါ​ေ​တွ​ြ​ပ​န​်ေ​ရး​ြ​ပေ​နရ​တာ​ဟာ နှ​စ​် ဖက်မျှေ​တွး​ေ​စချင်လု​ိ​့​ပါ။ ဘာ​ကိ​စ​္စ​ပဲ ြ​ဖ​စ​်ြ​ဖ​စ​်၊ ဘာ​ြ​ပဿ​နာ​ပဲ​ြ​ဖ​စ​်ြ​ဖ​စ​် အေ​ြ​ကာ​င​်း​ရ​င​်း​ခံ​ဆု​ိ တာ ရှိ​ပါ​တ​ယ​်။ အေ​ြ​ကာ​င​်း​ရှိ​မှ​ပဲ အကျိ​ုးြ​ဖ​စ​် တာ​ပါ။ အခု​ြ​ဖစ်ပွား​ြ​ပီး​ခဲ့​တဲ့ ပ​ဋိ​ပ​က​္ခေ​တွ​ဟာ ဘယ်လု​ိ​စြ​ဖစ်ခဲ့​တယ်ဆု​ိ​တာ အားလုံး​သိ​ြ​က ြ​ပီး ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ ပ​ဋိ​ပ​က​္ခ​မှာ ပါ​ဝင်တဲ့ ဘ​က​် နှစ်ဘက်စ​လုံး​က လူ​ေ​တွ​က အေ​ြ​ကာ​င​်း​ရ​င​်း ခံ​ကို သိ​ြ​ပီး​သား။ ပါး​ကိုက်လု​ိ​့ နား​ကို​က​်​ြ​က တာ။ ြ​ပီး​ေ​တာ့ လူ​န​ည​်း​စု​ဘက်က ေ​ြ​ကာ​က​် ကန်ကန်တာ​လ​ည​်း ပါ​မ​ယ​်။ ထိ​န​်း​မန​ိုင်သိ​မ​်း ယူ မ​င​်း​မဲ့​စ​ရု​ိက်ဆန်ဆ​န​်ေ​တွ ြ​ဖစ်လာ​ြ​ပီး ြ​ပည်သူ​ေ​တွ​ရဲ​့ အသက်အု​ိး​အိ​မ​် စ​ည​်း​စိ​မ​်ေ​တွ ထိပါး​လာ​တဲ့ အေ​ြ​ခ​အေ​နြ​ဖစ်လာ​တ​ယ​်။

က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​တု​ိ​့ ၈​၈ အေ​ရး​ခ​င​်း ကာလ​ကို မီ လု​ိက်တဲ့​သူ​ေ​တွ သိ​ြ​က​မှာ​ပါ။ ဒီ​ဘက်လ​မ​်း​က ေ​န ဟု​ိ​ဘက်လ​မ​်း​ကို မ​သွား​ရဲ၊ ဒီ​ဘ​က​် ရပ်ကွက်ကေ​န ဟု​ိ​ဘက်ရပ်ကွက်ကို မ​သွား ရဲ။ ကု​ိ​ယ​့်​လ​မ​်း​ထဲ​ကို​လ​ည​်း လူ​စိ​မ​်း​အဝင်မ​ခံ ဘူး။ ေ​ထာက်လှ​မ​်းေ​ရး​ဆု​ိ​ြ​ပီး ဖ​မ​်း​ဆီး​ရု​ိ​က​် နှ​က​်​ြ​ပီး ေ​ခါ​င​်းြ​ဖ​တ​် သ​တ​်ေ​န​တဲ့ ကာလ။ လူ မို​က​်ေ​တွ ြ​ကီး​စု​ိး​လု​ိ​့ ေ​ကာ​င​်း​တဲ့​အချိ​န​်ေ​ပါ့။ ြ​ပည်သူ​ေ​တွ​ဟာ အခု​ြ​ဖ​စ​်ေ​န​တဲ့ ကို​ရီး​ယား ဇာတ်လ​မ​်း​တဲ​ွေ​တွ​ထဲ​ကေ​ြ​ပာ​သ​လု​ိ ေြ​ခ​ဆ​န​်​့ ြ​ပီး မ​အိ​ပ​်နို​င​်​ြ​က​ဘူး။ ဒီ​လု​ိ အေ​ြ​ခ​အေ​နမျိ​ုး​ကို ဘယ်သူ​မှ ြ​ပန်သွားချ​င​်​ြ​က​မှာ မ​ဟုတ်ဘူး။ ြ​ပည်သူ​ေ​တွ​ဟာ တ​ည​်​ြ​ငိ​မ​်ေ​အးချ​မ​်း​တဲ့ ဘဝ မျိ​ုး​နဲ​့ ကို​ယ​့်​ဝ​မ​်း​ကို​ယ​်ကျော​င​်း​ြ​က​မ​ယ​်။ ပညာ ေ​ရး၊ ကျ​န​်း​မာ​ေ​ရး၊ လူ​မှု​ေ​ရး စ​တာ​ေ​တွ​ကို ေ​အး​ေ​အးချ​မ​်းချ​မ​်း​နဲ​့ လုပ်ချ​င​်​ြ​က​တ​ယ​်။ ဆူ ဆူ​ပူပူ​နဲ​့ ကျီး​လ​န​်​့​စာ​စား​ေ​နရ​တဲ့ ဘ​ဝမျိ​ုး​ကို ဘယ်သူ​မှ ေ​နချ​င​်​ြ​က​မှာ မ​ဟုတ်ဘူး။ တာ​ဝ​န​် ရှိ​သူ​ေ​တွ အေ​န​နဲ​့​လ​ည​်း နိုင်ငံ​မေ​အးချ​မ​်း​ရ​င​် သူ​တု​ိ​့ ဘယ်လု​ိ​မှ အုပ်ချု​ပ​်နိုင်မှာ မ​ဟုတ်ဘူး။ ဒီ​ေ​တာ့ အေ​ပ​ါ်​ကလူ​ေ​တွ ေြ​ပာ​သ​လု​ိ​ပဲ။ ြ​ပဿ​နာ​ေ​တွ စြ​ဖ​စ​်ေ​အာ​င​် အစု​ိး​ရ​က​ပဲ ဖ​န​် တီး​ခဲ့​သ​လု​ိ​လု​ိ၊ အာဏာ​ရှင်စ​နစ်ကို လ​က​် မ​လွှတ်ချင်လု​ိ​့ နိုင်ငံ​ေ​ရး​အြ​မတ်ထုတ်ဖု​ိ​့ ြ​ကံ စည်သ​လု​ိ​လို မု​ဒိ​မ​်း​မှု​ကို အြ​က​မ​်း​ဖက်မှု​ေ​တွ ကို​ပဲ သင်တ​န​်းေ​တွ ပို​့ချ​ြ​ပီး လုပ်ခု​ိ​င​်း​သ​လို​လု​ိ ပုံ​ြ​ကီးချဲ​့​ြ​ပီး ြ​ပဿ​နာ​ေ​တွ ပို​ြ​ကီး​ထွား​လာ ေ​အာ​င​် ရည်ရွ​ယ​်​ြ​ပီး လုပ်ခဲ့​သ​လု​ိ စွပ်စဲ​ွ​ထား တာ​ေ​တွ​က လက်ရှိ ဒီ​မို​ကေ​ရ​စီ အစု​ိး​ရ​က ပွ​င​့်​လ​င​်းြ​မင်သာ​မှု ရှိ​တ​ယ​်ေြ​ပာ​လို​့ မ​ထီ​မဲ့​ြ​မ​င​် လု​ပ​်​ြ​က​တာ​ပဲ​လား။ အခု​အချိန်မှာ​က နိုင်ငံ ေ​တာ​် သမ​္မ​တ​ကို​ေ​တာ​င​် ဆန​္ဒြ​ပ​န​်ြ​ပေ​န​တဲ့ ေ​ခ​တ​်ြ​ဖ​စ​်ေ​န​တ​ယ​်။ နိုင်ငံ​တ​ည​်​ြ​ငိ​မ​်ေ​အးချ​မ​်း မှ နိုင်ငံ​ြ​ခား ရ​င​်းနှီးြ​မှ​ု​ပ​်နှံ​မှု​ေ​တွ​လာ​ြ​ပီး တု​ိ​င​်း ြ​ပည်စီး​ပွား​ေ​ရး တု​ိး​တက်ဖံ​ွ​့​ြ​ဖိ​ုး​မှာ ြ​ဖစ်ပါ တ​ယ​်။ အဲ​ဒီ​ေ​တာ့ နိုင်ငံ​ေ​တာ​် အစို​ုး​ရ​က​ပဲ ြ​ပဿ​နာ​ေ​တွ ြ​ဖ​စ​်ေ​အာ​င​် စ​ြ​ပီး​ဖန်တီး​တ​ယ​် ဆု​ိ​တာ​ေ​တွ ြ​ကိ​ုး​ကိုင်သူ​ေ​တွ ရှိ​တ​ယ​်ေြ​ပာ​ြ​ပီး မေ​ဖာ​်​ထု​တ​်နို​င​်ေ​သး​ဘူး ဆု​ိ​တာ​ေ​တွ ေြ​ပာ မေ​န​သ​င​့်​ဘူး​လု​ိ​့ ထင်ပါ​တ​ယ​်။

ေ​ဒသ​ဆု​ိင်ရာ အုပ်ချု​ပ​်ေ​ရး​အပို​င​်း​နဲ​့ လုံ​ြ​ခံ​ုေ​ရး​အပို​င​်းေ​တွ​မှာ အား​န​ည​်းချက်ရှိ​လု​ိ​့ ြ​ဖစ်သွား​ြ​က​တာ​ပါ။ တာ ဝန်ရှိ​သူ​ေ​တွ​အေ​န​နဲ​့​လ​ည​်း ကု​ိ​ယ​့်ေ​ဒသ​မှာ ဒီ လု​ိြ​ဖစ်ချင်မှာ မ​ဟုတ်ပါ​ဘူး) အရင်တု​န​်း​က ဆု​ိ​ရ​င​် ဒီ​လု​ိေြ​ပာ​တာ ဆု​ိ​တာ​ေ​တွ​ကို VOAတု​ိ​့ BBCတု​ိ​့ ဆု​ိ​တဲ့ ြ​ပည်ပ အသံ​လွှ​င​့်​ဌာ​နေ​တွ​က ပဲ ေ​အာ​်​ရဲ​ြ​က​တာ။ အခု​ေ​တာ့ ကို​ယ​့်ြ​ပည်တွ​င​်း မှာ​ပဲ အခ​မ​်း​အနား​လု​ပ​်​ြ​ပီး အစိုးရ​ကို ေ​ပ​ါ်​တ​င​် ပုတ်ခ​တ​်ေ​န​တာ​လု​ိ​့ က​ျွ​န​်ေ​တာ​်ြ​မင်ပါ​တ​ယ​်။ ဆ​န​်​့ကျင်ဘက်အြ​မင်ရှိ​တဲ့ သူ​ေ​တွ​ဟာ အစိုး ရ​က ဘယ်လု​ိ​ပဲ ြ​ပု​ြ​ပ​င​်ေြ​ပာ​င​်း​လဲ​မှု​ေ​တွ ေ​ကာ​င​်းေ​အာင်ပဲ​လုပ်လု​ပ​် အမှန်တ​က​ယ​် ဆန​္ဒ​မ​ရှိ​ဘဲ ဟ​န​်ေ​ဆာ​င​်ေ​ယာ​င​်ြ​ပ လု​ပ​်ေ​န တာ​လု​ိ​့​ပဲ ေြ​ပာ​ေ​န​ြ​က​မှာ​ပဲ။ က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​ဟာ ပါ​လီ​မန​်ေ​ခတ်မှာ ေ​မွး​ဖွား​ခဲ့​ြ​ပီး ေ​တာ​်​လှ​န​်ေ​ရး ေ​ကာင်စီ​ေ​ခတ်မှာ ြ​ကီး​ြ​ပ​င​်း​လု​ိ​့ ဆု​ိ​ရှယ်လ​စ​် ေ​ခတ်မှာ လူ​လား​ေြ​မာက်ခဲ့​တာ​ပါ။ ဒီ​ဘ​က​် ဒီ​မု​ိ​ကေ​ရ​စီ​ေ​ခ​တ​် အစ​ပု​ိ​င​်း​ကို​လ​ည​်း မီ​ခဲ့​ပါ တ​ယ​်။ က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​က အာဏာ​ရှ​င​် စ​နစ်ကို ဖက်တွယ်တတ်သူ မ​ဟုတ်သ​လု​ိ Com-munismတ​စ​်ေ​ယာက်လ​ည​်း မ​ဟုတ်ပဲ။ လယ်ယာ​ဝါ​ဒီ​တ​စ​်ေ​ယာက်လ​ည​်း မ​ဟုတ်ပါ။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့် အရာ​ရာ​ကို မျှ​တေ​တွး​တတ်တဲ့ လူ​တ​စ​်ေ​ယာက်လု​ိ​့ေ​တာ့ ကို​ယ​့်​ကိုယ်ကို​ယ​် ယုံ​ြ​ကည်ပါ​တ​ယ​်။ တ​က​ယ​်ေ​တာ့ ဒီပ​ဋိ​ပ​က​္ခ ေ​တွ​ဟာ ဘာသာ​ေ​ရး​နဲ​့ မ​ပတ်သက်သ​လု​ိ လူမျိ​ုးေ​ရး​နဲ​့​လ​ည​်း မ​ဆု​ိင်ပါ။ လူ​ေ​တွ​နဲ​့​ပဲ ဆု​ိ​င​် ပါ​တ​ယ​်။

ဘယ်ဟာ​မ​ဆု​ိ ယ​ဥ​်ကျေး​လိမ်မာ​ဖု​ိ​့ ပဲ ဆုံးမ​ထား​တာ​ပါ။ ဓ​မ​္မ​ဒိ​ဌာန်ကျကျ ြ​က​ည​့် ဖု​ိ​့​လု​ိ​ပါ​တ​ယ​်။ ဘာသာ​ေ​ရး အဆုံးအမ က​င​်း​တဲ့​လူ​ေ​တွ လုပ်တဲ့ ြ​ပဿ​နာ​ပါ။ ရာဇ ဝတ်မှု​ဆု​ိ​ရင်လ​ည​်း ရာဇ​ဝ​တ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း​အရ အေ​ရး​ယူ​ရ​မ​ယ​့် တရား​ဥ​ပေ​ဒေ​တွ ရှိ​ပါ​တ​ယ​်။ တရားမဲ့​လုပ်လု​ိ​့​မ​ရ​ပါ။ ြ​က​မ​်း​တ​မ​်း​တဲ့ စိ​တ​် ေ​တွေ​မှး​ြ​ပီး လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်​ြ​က​တာ​ေ​တွ​ဟာ အဆုံး​သတ်မှာ အားလုံး ဒု​က​္ခေ​ရာ​က​်​ြ​ကရ​မှာ ပါ။ လက်စား​ချေ​တယ်ဆု​ိ​တာ​ဟာ သံသရာ ဆုံး​မှာ မ​ဟုတ်ပါ။ ကိုယ်လုပ်ရ​င​် ကိုယ်ခံ​ရ မယ်ဆု​ိ​တာ​လ​ည​်း မ​သိ​ြ​က​တာ မ​ဟုတ်ပါ။ တ​ဒ​င်္ဂ​တေ​လး​မှာ​ပဲ ကို​ယ​့်​စိတ်ကို​ယ​် မ​ထိ​်​န​်း လု​ိ​့ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ကရ​တာ​ပါ။ ဘယ်ဘက်က​ပဲ​ြ​ဖ​စ​်ြ​ဖ​စ​် ဆတ်ဆတ်ထိ​မ​ခံ ဆု​ိ​တာမျိ​ုး​က မြ​ဖစ်သ​င​့်​ပါ။ ဒီ​လု​ိ​အချိန်မျိ​ုး​မှာ အေ​ြ​ပာ​အဆု​ိ အသွား အလာ မ​ဆ​င​်ြ​ခင်ရ​င​် ြ​ပဿ​နာ ြ​ဖစ်လာ​မှာ​ပဲ။ အဲ​ဒီ​ေ​တာ့ ဘယ်ဘာ​သာ​ရ​ယ​် ဘယ်လူမျိ​ုး ရ​ယ​် မ​ဟုတ်ပဲ လူ​ဆု​ိ​တဲ့​လူ​ေ​တွ​က​သာ အဓိက ကျ​တာ​ပါ​လု​ိ​့ ေြ​ပာချင်တာ​ပါ။ လူ​့ကျ​င​့် ဝ​တ​် လူ​့​သိ​က​္ခာ ဆု​ိ​တာ ေ​စာ​င​့်​ထိ​န​်း​ြ​ကရ​င​် ြ​ပဿ​နာ ဆု​ိ​တာ ြ​ဖစ်လာ​မှာ မ​ဟုတ်ပါ။ ဒါ ေ​ြ​ကာ​င​့် ကိုယ်လု​ိ​ရာ ကု​ိယ်ဆဲ​ွေ​တွး​ြ​ပီး ေြ​ပာ ြ​က​ဆု​ိ​ြ​က​တာ​ေ​တွ လျှော့​သ​င​့်​ပါ​ြ​ပီ။ တာ​ဝန်ရှိ တဲ့​သူ​ေ​တွ​က​လ​ည​်း အားလုံး​ေ​ကာ​င​်းေ​အာ​င​် ြ​ကိ​ုး​စား​လု​ပ​်ေ​ဆာ​င​်ေ​န​ြ​က​တာ​ပါ။ အေ​ရး အခ​င​်းေ​တွ ြ​ဖ​စ​်ေ​န​တု​န​်း​က နိုင်ငံ​ေ​တာ​် သမ​္မ​တ ေ​ဒါက်တာ​ေ​မာ​င​်ေ​မာင်က “ဆန​္ဒေ​တွ မေ​စာ​ြ​က​ပါ​နဲ​့”လု​ိ​့ ေြ​ပာ​ခဲ့​တာ​ရှိ​ပါ​တ​ယ​်။ ဒါ​ေ​ပ မ​ယ​့် က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​တု​ိ​့ ြ​ပည်သူ​ေ​တွ ဆန​္ဒေ​တွ ေ​စာ​ခဲ့​ြ​က​လု​ိ​့ တု​ိ​င​်းြ​ပည်ဘယ်လု​ိ ြ​ဖစ်သွား တ​ယ​် ဆု​ိ​တာ​လ​ည​်း အားလုံး သိ​ြ​က ပါ​တ​ယ​်။ ေ​နာ​က​်ြ​ပန်မ​သွားချင်ဘူး​လု​ိ​့​လ​ည​်း ေြ​ပာ​ေ​န ြ​က​တ​ယ​်။ လု​ပ​်ေ​န​တာ​ေ​တွ​က​လ​ည​်း ေ​နာ​က​် ြ​ပန်သွား​ေ​အာ​င​် လု​ပ​်ေ​န​ြ​က​သ​လု​ိ ြ​ဖ​စ​်ေ​န တ​ယ​်။

နိုင်ငံ​ေ​တာ​် အစိုးရ​အေ​န​နဲ​့ ေ​ရှ​့​ဆက်သွား​ဖု​ိ​့ ပဲ ရှိ​တယ်လု​ိ​့ ေြ​ပာ​ြ​ပီး​သား လုပ်လ​ည​်း လု​ပ​် ေ​န​တ​ယ​်။ အြ​မင်မ​တူ​တာ​ေ​တွ မ​တူ​ခွ​င​့် ရှိ​ပါ တ​ယ​်။ လ​က​်ေ​တာ​င​် အတု​ိ​အရှ​ည​် ရှိ​ေ​သး တာ​ပဲ။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့် ကိုယ်နဲ​့ အြ​မင်မ​တူ​တာ​နဲ​့​ပဲ အြ​မဲ​တ​မ​်း ဆ​န​်​့ကျင်ဘ​က​် ေြ​ပာ​ေ​န​ဖု​ိ​့ေ​တာ့ မ​သ​င​့်​ပါ။ ေြ​ပာ​တု​ိ​င​်း​လ​ည​်း ေ​ကာ​င​်း​တယ်လု​ိ​့ မ​ထင်ပါ​နဲ​့။ ဒါ​ေ​ြ​ကာ​င​့် တု​ိ​င​်းြ​ပည်အ​တွ​က​် တု​ိ​င​်းြ​ပ​ည​် မျ​က​်နှာ​တစ်ခု​ပဲ ြ​က​ည​့်​ြ​က​ပါ​လု​ိ​့။