News

Sing Telမှ ေ​အာ​်​ပေ​ရ​တာ​ရ​ရှိ​ပါ​က ၃န​ှစ်အ​တွ​င​်း ြ​မန်မာ​လူ​ဦး​ေ​ရ ၉​၅​ရာ​ခို​င​်နှု​န​်း ဖု​န​်း​ကို​င​်နို​င​်ေ​အာ​င​် ေ​ဆာင်ရွက်သွား​မ​ည​်

sing-tel

စင်ကာ​ပူ​အေ​ြ​ခ​စို​က​် Sinapore Telecom -munical Limited (SingTel)မှ ဆက်သွ​ယ​် ေ​ရး​လိုင်စင်ရ​ရှိ​သ​ည​့်​အခါ လုပ်ကိုင်သွား​မ​ည​့် လုပ်င​န​်းများ​အေ​ြ​ကာ​င​်း သ​တ​င​်း​စာ ရှ​င​်း လ​င​်း ပွဲ​ကို မိတ်ဖက်အ​ဖွဲ​့​အစ​ည​်းများ​ြ​ဖစ်သ​ည​့် KBZ လုပ်င​န​်း​စု၊ Myanmar Telephone Company တို​့န​ှ​င​့်​အတူ ရန်ကု​န​်​ြ​မိ​ု​့ က​မ​်း​နား လ​မ​်း​ရှိ Strand Hotel တွ​င​် ဇွန်လ ၁​၁ ရ​က​် ေ​န​့​က ြ​ပု​လုပ်ကျ​င​်း​ပ​ခဲ့​သ​ည​်။

အဆို​ပါ ရှ​င​်း​လ​င​်း​ပွဲ​၌ Sing Tel လုပ်င​န​်း စု​က ယ​င​်း​တို​့ အေ​ကာင်အ​ထ​ည​်ေ​ဖာ​် လု​ပ​် ေ​ဆာင်သွား​မ​ည​့် နိုင်ငံ​တကာ အဆ​င​့်​အတ​န​်း မှီ ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး ကွန်ယက်သ​ည​် ြ​မန်မာ ြ​ပည်သူ ၉​၅ ရာ​ခို​င​်နှု​န​်း အတွ​က​် ၃​၆​လ (၃ နှ​စ​်)အတွ​င​်း ဈေး​သက်သာ​သ​ည​့် မို​ဘို​င​်း တယ်လီ​ဖု​န​်း ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး စ​နစ်များ​ကို ေ​ဆာ​င​်​ြ​က​ဥ​်း ေ​ပး​မ​ည​်ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း၊ အြ​ခား ေ​သာ​အချက်များ အေ​နြ​ဖ​င​့် နိုင်ငံ​တကာ ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး ေ​ကာ​င​်း​မွန်မှုများ ရ​ရှိ​ရ​န​် ေ​ရေ​အာ​က​် ေ​က​ဘယ​် ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး ြ​ကိ​ုး ချိတ်ဆက်မှုများ​လ​ည​်း ေ​ဆာင်ရွက်သွား မ​ည​် ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း၊ အေ​ြ​ခ​ခံ အေ​ဆာက်အ​ဦ များ ဖွံ​ြ​ဖိ​ုးေ​ရး​အတွ​က​် အရှိန်အ​ဟု​န​် ြ​မှ​င​့်​တ​င​် ရာ​တွ​င​် ြ​မန်မာ​အစိုးရ​အား ြ​ဂိ​ုလ်တု ဆ​က​် သွ​ယ​်ေ​ရး စ​နစ်တ​ည​် ေ​ထာင်ရ​န​် ြ​ဖ​စ​်နို​င​်ေြ​ခ ရှိ​မ​ရှိ ေ​လ့​လာ​ြ​ပီး ြ​မန်မာ့​ကိုယ်ပို​င​်​ြ​ဂိ​ုလ်တု​ရ​ရှိ​ရန်အ​တွ​က​် အေ​ထာက်အ​ကူ ြ​ပု​သွား​မ​ည​် ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း၊ ထို​့​အြ​ပ​င​် South Asia-Middle East-West Europe (SEA-ME-WE)5 ေ​ရေ​အာ​က​် ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး ေ​က​ဘယ​် ကွ​န​် ယ​က​် စီမံ​ကိ​န​်း ေ​ရး​ဆွဲ​ရာ​တွင်လ​ည​်း ြ​မန်မာ နိုင်ငံ​ကို ထ​ည​့်​သွ​င​်း ပါ​၀​င​်ေ​စ​မ​ည​်ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း၊ ေ​အာ​်​ပေ​ရ​တာ လုပ်ကိုင်ခွ​င​့်​ရ​ရှိ​ပါ​က စ​တ​င​် ေ​ရာ​င​်းချ​စဉ်က​ပ​င​် ြ​ပည်ပန​ိုင်ငံ ၁​၂န​ိုင်ငံ​သို​့ ယူ​ေ​ဆာင်သွား​သ​ည​့်​အခါ ဖု​န​်း​နံ​ပါ​တ​်ေြ​ပာ​င​်း​လဲ​ရန်မ​လို​အပ်သ​ည​့်​န​ည​်း​စ​န​စ​်(Roaming)များ​အား ေ​ရာ​င​်းချ​မ​ည​့် ဆ​င​်းမ်ကတ်များ​တွ​င​် ထ​ည​့်​သွ​င​်း သွား​မ​ည​်ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း၊ နိုင်ငံ တကာ​က ေ​အာ​်​ပေ​ရ​တာ​ေ​ပါ​င​်း ၄​၀​၀ကျော​် ကို Roaming စ​နစ်အ​သုံး​ြ​ပု​ဖို​့ ေ​ဆွး​နွေး​ထား မှုများ​ရှိ​ေ​ြ​ကာ​င​်း Sing Tel၏ International, Group Consumer CEO ြ​ဖစ်သူ Mr.Mark Chongက ေြ​ပာ​သ​ည​်။

KBZ လုပ်င​န​်း​စု အုပ်ချုပ်မှု ဒါ​ရိုက်တာ ဦးမျိ​ုး​ညွှ​န​်​့​မှ​လ​ည​်း ”က​ျွ​န​်ေ​တာ​်​တို​့ တယ်လီ ကွ​န​် လုပ်င​န​်း​မှာ ဘာ​ြ​ဖစ်လို​့ ပါ​၀င်လာ​ရ သလဲ​ဆို​ရ​င​် ဘဏ်လုပ်င​န​်း​တို​့၊ အာမခံ​လု​ပ​် င​န​်း​တို​့​မှာ ၀​န​်ေ​ဆာင်မှု ေ​ပး​မယ်ဆို​ရ​င​် ဆ​က​် သွယ်မှု​က အဓိက ကျ​ပါ​တ​ယ​်၊ အွန်လို​င​်း Banking စ​န​စ​်ေ​တွ၊ အြ​ခား​ေ​သာ အင်တာ န​က​် အေ​ြ​ခ​ခံ အေ​ဆာက်အ​ဦ​အတွ​က​် ေ​ဆာ​င​််​ရွက်တဲ့ ေ​န​ရာ​မှာ တယ်လီ​ကွ​န​်း လုပ်င​န​်း​က အေ​ရး​ြ​ကီး​ပါ​တ​ယ​်၊ အဲ့​အတွ​က​် ေ​ြ​ကာ​င​့် ြ​မန်မာ​ြ​ပ​ည​် ဖွံ​့​ြ​ဖိ​ုး​တိုး​တက်ဖို​့​အတွ​က​် ပူး​ေ​ပါ​င​်း ပါ​၀င်ခဲ့​ြ​ခ​င​်း ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်”ဟု ေြ​ပာ သ​ည​်။

SingTelသ​ည​် ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ​၏ ေ​အာ​်​ပေ​ရ တာန​ှစ်ခု ထပ်မံ ေ​ရွးချယ်ရန်အ​တွ​က​် ေ​နာက်ဆုံး တင်ဒါ​တင်ထား​သ​ည​့် ြ​ပည်ပ ကု​မ​္ပ​ဏီ ၁⁠၁​ခု​တွင်ပါ​၀​င​်​ြ​ပီး အာ​ရှန​ှ​င​့် အာ​ဖ​ရိ က​တွ​င​် ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး​လုပ်င​န​်းများ​ေ​ဆာင်ရွ​က​်ေ​ပး​ေ​နသော အဓိက လုပ်င​န​်း​စု​ြ​ကီး ြ​ဖ​စ​် သ​ည​်။ ၀​န​်ေ​ဆာင်မှုများ လုပ်င​န​်းများ အြ​ဖ​စ​် Multimedia, infocomms tech (ICT) ေ​ခ​ါ်​အသံ၊ ေ​ဒ​တာ၊ ဗီ​ဒီ​ယို​စ​နစ်များ​ြ​ဖ​င​့် သ​တ​င​်း အချက်အ​လက်များ ပို​့ေ​ဆာ​င​်ေ​ပး သ​ည​့် ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး န​ည​်း​ပ​ညာများ​ကို လု​ပ​််ေ​ဆာင်လျက်ရှိ​သ​ည​်။ အဓိက လုပ်င​န​်း များ​သ​ည​် စင်ကာ​ပူန​ှ​င​့် ြ​သ​စေ​ြ​တးလျ နိုင်ငံ တို​့​တွင်ရှိ​ြ​ပီး လုပ်င​န​်း လည်ပတ်မှု အေ​တွ​့ အြ​ကံ​ု နှ​စ​်ေ​ပါ​င​်း ၁​၃​၀ကျော​်၊ တည်ရှိ​ထား သ​ည​်။ ၂​၀​၁​၃​မတ်လ ၃​၁​ရက်အ​ထိ ကမာ​်ဘ တ​စ​်​၀​န​်း ြ​ပည်သူ ၁​၄​၆​၈​သန​်းကျော​် ၀​န​် ေ​ဆာင်မှု ေ​ပးလျ​က​် ရှိ​သ​ည​်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *